REGULAMIN
KARTY PODARUNKOWEJ SKLEP JEŻDZIECKI AZDAR

I. Postanowienia ogólne
§ 1

W niniejszym regulaminie karty podarunkowej SKLEP JEŻDZIECKI AZDAR, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
a.  SPRZEDAWCA-USŁUGODAWCA – Katarzyna Irsak-Żmuda prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Sklep Jeździecki Azdar Katarzyna Irsak-Żmuda wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Sklep Jeździecki Azdar Katarzyna Irsak-Żmuda, NIP: 7123154253, REGON: 383078152, adres poczty elektronicznej: sklepazdar@gmail.com elektronicznej: sklepazdar@gmail.com,
b. Karta Podarunkowa – elektroniczny bon towarowy w formie plastikowej karty, wydawany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego ani kartą płatniczą,
c. Klient – osoba, która nabywa Kartę Podarunkową,
d. Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej,
e. Kwota Zasilenia – wartość zasilenia Karty Podarunkowej.

§ 2

1. Regulamin określa warunki wydania i używania Karty Podarunkowej
2. Regulamin dostępny jest :
a. w siedzibie;
b. w sklepie,
c. na stronie www.sklepjezdzieckiazdar.pl

II. Wydanie Karty Podarunkowej
§ 3

1. Karta Podarunkowa wydawana jest u Sprzedawca-Usługodawca.
2. Warunkiem wydania Klientowi Karty Podarunkowej jest jej zasilenie przez Klienta w kasie u Sprzedawca-Usługowca

§ 4

1. Karta Podarunkowa może być używana i Sprzedawcy-Usługodawcy bezpośrednio po wydaniu Karty Klientowi.
2. Karta Podarunkowa jest ważna przez 12 miesięcy od dnia jej wydania.

III. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej
§ 5

1. Kwota Zasilenia stanowi przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez Użytkownika u Sprzedawcy-Usługodawcy.
2. Karta Podarunkowa uprawnia jej Użytkownika do zapłaty za towary oferowane u Sprzedawcy-Usługodawcy.
3. U Sprzedawcy Usługodawcy Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej poprzez przedstawienie jej personelowi Sprzedawcy-Usłudawcy a oraz zadeklarowanie woli jej użycia przed dokonaniem płatności za towary.
4. W Sklepie Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej przez wpisanie numeru Karty Podarunkowej w odpowiednim polu przed złożeniem zamówienia.
5. Użytkownik może posługiwać się Kartą Podarunkową wielokrotnie, do wyczerpania zgromadzonych na niej środków pieniężnych, wynikających z wpłaty Kwoty Zasilenia, lub do upływu terminu ważności Karty Podarunkowej.
6. W przypadku, gdy wartość nabywanych towarów przewyższy aktualną wartość środków zgromadzonych w formie przedpłaty na Karcie Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest zapłacić różnicę pomiędzy ceną a wartością Karty Podarunkowej gotówką, kartą płatniczą lub kredytową.
7. W przypadku gdy cena nabywanych za pomocą Karty Podarunkowej towarów jest niższa niż wartość środków pozostałych na Karcie Podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce. Reszta środków pieniężnych pozostaje na Karcie Podarunkowej i może zostać wykorzystana przy dokonaniu kolejnych zakupów.

§ 6

1. Wydawca odmówi realizacji Karty Podarunkowej w przypadku:
a. gdy przedłożona Karta Podarunkowa nie jest autentyczna;
b. braku środków na Karcie Podarunkowej;
c. braku wystarczającej ilości środków na Karcie Podarunkowej pozwalających na nabycie wybranego przez Użytkownika towaru, w sytuacji, gdy Użytkownik odmawia lub nie ma w danej chwili możliwości dopłacenia brakującej części ceny w sposób opisany w § 5 ust. 6;
d. upływu ważności Karty Podarunkowej.
2. W przypadku trwałego braku technicznych możliwości realizacji Karty Podarunkowej, Wydawca wypłaci jej Użytkownikowi kwotę odpowiadającą aktualnej wartości Karty Podarunkowej.

§ 7

1. Środki pieniężne zgromadzone na Karcie Podarunkowej nie podlegają oprocentowaniu oraz, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2, nie podlegają zwrotowi na rzecz Klienta lub Użytkownika, w szczególności Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę, w całości lub w części, a także nie może zostać zwrócona Wydawcy ani też wymieniona na inne karty lub bony towarowe wydawane przez Wydawcę.
2. Użytkownik może sprawdzić aktualną wartość Karty Podarunkowej bezpośrednio w Sklepie Azdar, okazując Kartę Podarunkową personelowi Sklep Azdar.

IV. Zwrot towarów
§ 8

1. Towary nabyte w Sklepie Azdar z wykorzystaniem Karty Podarunkowej podlegają zwrotowi na ogólnych zasadach przewidzianych w przepisach prawa .
2. W przypadku zwrotu przez Użytkownika towarów zakupionych przy użyciu Karty Podarunkowej, zwrot środków odbywa się na nową Kartę Podarunkową o wartości równej wartości zwracanych towarów.

V. Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące Karty Podarunkowej
§ 9

1. Reklamacje dotyczące wydania, doładowania i korzystania z Karty Podarunkowej mogą być składane bezpośrednio w Sklepie Azdar, w godzinach ich otwarcia, lub e-mailem na adres: sklepazdar@gmail.com .
2. W reklamacji należy podać dane kontaktowe zgłaszającego reklamację, umożliwiające udzielenie odpowiedzi, oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
3. Wydawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

V. Postanowienia końcowe
§ 10

Regulamin jest dostępny w Sklepie Azdar, lub na stronie sklepjezdzieckiazdar.pl/regulamin